អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ អៀក សុខហួរ បង្កើតប្លុកនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមាន ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា នឹងទទួលយកនូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ។ សូមអរគុណ!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: