របៀប Uninstall Norton Antivirus

 នៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះ ចង់ Uninstall Norton Antivirus តែមិនអាច Uninstall បាន។ សូមមើលតាមការបង្ហាញដូចខាងក្រោម:
១. ទាញយកកម្មវិធី Norton_Removal_Tool.exe –> រួចដំឡើង

២. ចុច Next

 ៣. រើសយក I accept the License Agreement  រួចចុច Next

 ២. បំពេញអក្សរ រួចចុច Next

 ២. ចុច Next

 ២. រង់ចាំរហូតដល់ចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម

 ២.ចុច Restart ជាការស្រេច៕

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: