Archive

Archive for the ‘កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ’ Category

របៀបតំឡើង Khmer Keyboard & Fonts នៅលើ Macbook Pro

November 28, 2011 Leave a comment

Setting up Khmer Unicode for Mac is different from installing Khmer Unicode on Windows. For Mac user, you need to go through the following steps:


Install Khmer Unicode:
Double click on KhmerOSXv12.dmg file and setup step-by-step below:

Install Khmer OS Fonts:
Copy and Paste Khmer OS Fonts to Macintosh HD > System > Library > FontsInstall Khmer Keyboard Layout:
Copy Khmer Keyboard Layout file (khmer.keylayout) and Cambodia flag icon (khmer.icns) to Macintosh HD > Library > Keyboard Layouts

How to Add Khmer Keyboard Icons (flag):
Go to Apple Symbol > System Preferences… > Language & Text > Select “Input Source” Tab

√ Khmer
√ Show Input menu in menu barPlease restart or logout your Mac for the effect.

WavePad Audio Editing Software

November 24, 2011 Leave a comment

WavePad is designed to be a very easy and intuitive to use audio editing package. Within minutes you will be able to open or record a file and edit it. If you take time to explore the other feature you will find many powerful tools designed with the professional sound engineer in mind.


System Requirements

 • Works on Window XP 2000/2003/Vista/2008 and Windows 7
 • For earlier Windows versions (98,ME)
 • Mac OS X 10.3 or later

Download here: WavePad Audio Editing Software

Get a Calendar in the Mac OS X Menu Bar with Day-O, a Date & Time Replacement

November 14, 2011 Leave a comment

Day-O is a simple menu bar clock replacement with a simple calendar for your Mac. One of my longstanding peeves with Mac OS X is the lack of a pull-down calendar in the menu bar default Date & Time settings. If you click on the time, instead of seeing something useful like a calendar or more date/time details, you just have options to set an analog clock or open Preferences. I’ll stop complaining, because now a little app called Day-O solves that problem. Day-O offers an attractive and functional replacement to OS X’s Date & Time, plus it’s free to download.

For best results, I’d recommend disabling the default clock and just using Day-O, here’s how:

 • Open “System Preferences” from the Apple menu
 • Choose “Date & Time” under the ‘System’ group
 • Click on the “Clock” tab and uncheck the box next to “Show date and time in menu bar”

Now you won’t need to open up iCal every time you just want to see what day of the week a certain falls on. And yes, you can disable the little miniature date icon too.

Download: Day-O

រីករាយជាមួយកម្មវិធី 91 PC Suite for iPhone

October 28, 2011 Leave a comment

Download here: 91 PC Suite for iPhone

រីករាយជាមួយកម្មវិធី Dropbox

October 27, 2011 Leave a commentDropbox is a free service that lets you bring all your photos, docs, and videos anywhere. This means that any file you save to your Dropbox will automatically save to all your computers, phones and even the Dropbox website. Dropbox also makes it super easy to share with others, whether you’re a student or professional, parent or grandparent. Even if you accidentally spill a latte on your laptop, have no fear! You can relax knowing that Dropbox always has you covered, and none of your stuff will ever be lost.

ដំឡើង iOS Lock Screen នៅលើ Mac OS X Lion ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Lock Screen 2

October 12, 2011 Leave a comment

iOS and Mac App developers along with Apple are taking great interest in copying iOS features and putting them to their latest Mac OS X operating system.

Now an application called Lock Screen 2 has been developed to enable “Slide to Unlock” lock screen on Mac OS X Lion.

Introducing the new way to Lock/Unlock your computer screen on Mac OS:
 • Lock by hotkeys
 • Lock after idle
 • Lock before sleep
 • Slide to unlock by keyboard
 • Slide to unlock by trackpad
 • Slide to unlock by passpattern
 • Custom slide to unlock text
 • Custom lock/unlock sound
 • Custom wallpapers
 • Open at login option
Although application is not going to work similar way as it is being used in iOS because you don’t have a touchscreen on your Mac. However, you can make use of Macbook trackpad and Macs with a Magic Trackpad because Lock Screen 2 does allow you to swipe across your trackpad quite similar to iOS devide to unlock. It also allows you to set a string of keystrokes to give it a little more sliding look.
Lock Screen 2 also allows you to define a password consists of 3-12 keys in order to use it for unlocking your Mac. However, if you compare it with trackpad option then you will find it much better option. Moreover, you can also customize the lock screen background, text, and sleep/wake by trying multiple options within the app.
Download here: Lock Screen 2

How to Select Your Mac’s Default Startup System

October 12, 2011 Leave a comment

These are instructions on how to select the system you want to use to start up your computer. You may have to follow this tutorial if you installed Boot Camp and your Mac keeps starting into Windows instead of Mac OS X.

Step One
Click System Preferences from the Apple Menu at the top left corner of your screen.

Step Two
Click to select Startup Disk from the System Preferences window.

Step Three
Click to select the system you want to use to start up your computer. If you have just installed Boot Camp you will likely want to choose Mac OS X on Macintosh HD or similar.

NOTE*: You can also use this menu to start up from a network drive or restart the computer in Target Disk Mode.

Step Four
Once you have select the system you would like to start up with click the Restart… button.

Step Five
When asked to confirm the restart click the Restart button.

Step Six
Your computer will then reboot using the system you selected!

Apple បានចេញ iTune 10.5 ហើយ

October 12, 2011 Leave a comment

ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បាន​ចេញ​កំណែ​ប្រែ​ថ្មី​របស់​កម្មវិធី iTune គឺ iTune 10.5 ដែល​មក​ជាមួយ​ iTune in Cloud។
កំណែ​ប្រែ​ថ្មី​នេះ អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទិញ និង​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ដាក់​ក្នុង​ Mac និង PC បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។ លើស​ពី​នេះ ជា​មួយ​សេវាកម្ម iTune in Cloud អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ដែល​ទិញ​ហើយ បាន​គ្រប់​ពេល​និង​គ្រប់​ទីកន្លែង​ឲ្យ​តែ​ប្រើ​ iTune។ iTune in Cloud នេះ​មិន​ដូច​សេវាកម្ម​ Cloud ផ្សេង​ៗ​ឡើយ ព្រោះ​វា​មាន​ WiFi syncing សម្រាប់​ iOS ដែល​រឹត​តែ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បើក​អ៊ីនធឺណិត និង​ទិញ​កម្មវិធី​មក​ប្រើ។

Here is the download link to iTune 10.5

Windows Internet Explorer 9

October 11, 2011 Leave a comment

Windows Internet Explorer 9 delivers web sites and applications that look and perform like native PC applications through the power of Windows.

 • Fast: Internet Explorer 9 is all-around fast. Designed to take full advantage of your PC’s hardware through Windows, Internet Explorer 9 delivers graphically rich and immersive experiences that are as fast and responsive as native applications installed on your PC.
 • Clean: Internet Explorer puts the focus on the Web sites you love with a clean look and increased viewing area that makes your Web sites shine. Intuitive and seamless integration with Windows 7 provides one-click access to Web applications pinned directly to your Taskbar.
 • Trusted: Internet Explorer is the trusted way to the Web because it has a robust set of built-in security, privacy and reliability technologies that keep you safer and your browsing experience uninterrupted.
 • Interoperable: Support for HTML5 and modern Web standards architected to take advantage of the GPU means that the same mark-up not only works across the Web, but runs faster and delivers a richer experience through Windows and Internet Explorer 9.

Link to microsoft.com

Download IE9 All Language

Internet Download Manager v6.07 Build 12

October 11, 2011 Leave a comment

Internet Download Manager (IDM) – the program is designed for file downloads from the Internet. Various methods for speeding up loading, dynamic file segmentation and simultaneous download of several parts, the use of free open connections without reconnect and more. Built-in dialer to connect to the schedule. support firewalls, proxy and , FTP and HTTP protocols, redirects, cookies, download queues, authorization polzovatelya.Internet Download Manager integrates with Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, Opera and Mozilla, and automatically intercepts the download. Often increases download speed by 500%. The page program is a chart of tests with other download manager.


Features of Internet Download Manager:
Dynamic file segmentation, which uses a rule of division into two parts
Repeated use of the compounds have completed their portions of the file without any additional stages login
Customizable timeout and the number of connections to configure the IDM for your connection type
Unlike other download accelerators and managers, where the files are segmented before downloading, Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process. In addition, Internet Download Manager reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.

Download: Internet Download Manager v6.07 Build 12

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: